Festningen Sinclair& Girnigoe ligger omtrent 5 km nord for Wick. Den skal være et av de tidligste tilholdstedene for Sinclairklanen. Bildet er lånt fra Wikipedia.


 Web: Geir Neverdal (lektor/cand.philol) - Sel Historielag
 

 

Forbindelsene til Skottland

 
 

 

 
                   
 
 

Bakgrunn - Slaget - Myter? - Betydning - Gjenstander - Litteratur - Skottland - Program2012

 
 
     
 

Forbindelsene mellom Norge og Skottland har vært nære - og betydelige - helt siden begynnelsen av vikingtiden.

1) Orknøyene, Shetland og Skottland
Orknøyene og Shetland ble befolket av nordmenn mot slutten av 700-tallet og første halvdel av 800-tallet. Norge begynte å bli overbefolket etter datidens målestokk, og tilgangen til ledige naturressurser og dyrkbar jord avtok. Nordmennene som ankom Orknøyene, fortrengte den opprinnelige lokalbefolkningen, pikterne, og norrønt ble talespråket på øyene.

Etter at Harald Hårfagre hadde samlet Norge til ett rike, var det mange av hans motstandere som rømte landet, og noen av dem slo seg ned på Orknøyene. Herfra drev de plyndringsøkter mot Skottland og Norge.

Dette resulterte i at Harald Hårfagre samlet en stor flåte, og rundt år 875 tok Harald og hans menn kontroll over øyene og annekterte både Orknøyene og Shetlandsøyene. Begge øygruppene ble så gjort til et jarledømme under Ragnvald Mørejarl. Harald ga Orknøyene og Shetland (den gang kjent som Hjaltland) til Ragnvald Mørejarl som erstatning for at hans frillesønn Ivar hadde falt i kamp i Skottland. Ragnvald Mørejarl ga øyene videre til sin bror Sigurd Eysteinsson, som gikk under tilnavnet Sigurd den mektige. (Wikipedia)

2) Normannerne
Gangerolv, sønn av Ragnvald Mørejarl, erobret Normandie og mange nordmenn med ham bosatte seg der på 900-tallet. En av etterkommerne hans var Vilhelm Erobreren som invaderte England i 1066.

En av mennene hans fra Normandie var stamfar til Sinclair-klanen. Senere ble  en av hans etterkommere Jarl av Orknøyene, fra 1455? Jarl av Katanes (Earl of Caithness).
Denne tittelen brukes også av dagens overhode, Malcolm Sinclair.

Illustrasjonene til høyre er lånt fra Wikipedia.

Mer om dette nedenfor.

 
                 
 
 
  1) Vikingtiden ca 800-1050

Ved siden av hærferdene fant det sted en mer fredelig kolonisasjon av Vesterhavsøyene. Nordmenn slo seg ned på Orknøyene, Shetland (Hjaltland), Man og Hebridene (norrønt Suðreyjar). Også det nordlige Skottland, og Irland, ble norske interesseområder. Dublin ble grunnlagt av vikinger i 840-årene og var sete for et nordisk kongedømme frem til 1171, skriver Bergljot Solberg i Store norske leksikon.

 
       
       
  Norsk/norrønt språk holdt seg lenge
 
 
 

På dette kartet er det forsøkt tegnet inn i hvilke områder norsk/norrønt ble brukt.

Angell hevder:

"Man kan bare læse i Orknøyinga saga og i vore kongesagaer for at se hvor sterk og nær forbindelsen var mellem de nævnte skotske landsdele og de norske øer nær ved samt med selve "gamallandet". En behøver ikke at reise dit for at se likheten mellem norske og skotske, eller for at høre det paa sproget og klangen; man kan bare se det paa navnene paa steder og personer, læse det ut av sangene som endnu lever paa folketunge.
"Fadervoret" er paa øene paa den anden side av Pentlandsfjorden endnu saa temmelig rent norsk, det vil si gammelnorsk. I et nylig utkommet historisk verk om St. Clairætten
(d.v.s. Sinclair-ætten m.u.) fotælles det at i enkelte egne av de gamle norske bygder talte man endnu norsk saa sent som i sidste halvdel av det 18. aarhundrede. Først da ble norsk drevet ut av skolerne.
(s.28)

"efter det som her er fortalt, kan man maaske forstaa at den ikke er saa urimelig endda den paastand som man har kunnet høre fremsætte i Gudbrandsdalen, at Sinclair og mange av hans mænd har maattet kunne forstaa norsk." (s.29)

Lingvistisk fordeling tidlig på 1100-tallets Skottland.
Illustrasjonen er lånt fra Wikipedia.

     
     

     
 
 
  2) Normannerne - Gange-Rolv, stamfar til Vilhelm Erobreren  
     
  Rollo/Gange-Rolv Ragnvaldsson (levde rundt år 900 e.Kr.)
Han var sønn av Ragnvald Mørejarl og Hild Rolvsdatter

"Snorre forteller i sine kongesagaer at Gange-Rolv erobret Normandie (i den nordvestlige delen av Frankrike) etter først å ha herjet i området Hebridene – Irskesjøen – Frankrike, og at mange nordmenn bosatte seg i Normandie sammen med ham."

"Kildene kan berette at han lot seg døpe 912, og han døde sannsynligvis en gang mellom 928 og 932. Rollos etterkommere satt som hertuger i Normandie frem til 1202." (Claus Krag i Store norske leksikon)

 

Bildet viser Rollo-statuen i Rouen i Normandie, hvor Gange-Rolv ble gravlagt (Sagaene forklarer tilnavnet hans med at han var så stor at han ikke kunne sitte på en hest (norrønt Gǫngu-Hrólfr, 'Rolv som går').

 

Gange-Rolv var far til Vilhelm I av Normandie  (893 - 942), også kalt for Vilhelm Langsverd. Hans sønn var  Rikard I av Normandie (ca 935 - 996) som igjen var far til Rikard II av Normandie (963 - 1027).


Bildet er lånt fra Wikipedia.

     
     
  Hans sønn, Robert I av Normandie (1000 - 1035), var far til Vilhelm Erobreren (William the Conqueror 1027 - 1087) som i 1066 erobret England og ble stamfar til en rekke engelske konger.

Erobringen førte forøvrig også med seg at det i flere hundre år ble snakket fransk ved hoffet i England - og at mange ord i dagens engelsk har fransk opprinnelse.

 

Vilhelm Erobreren avbildet på Bayeuxteppet. Til venstre og til høyre for ham hans halvbrødre Odo fra Bayeux, og Robert. (Wikipedia)


Bildet er lånt fra Wikipedia.

     
     
 

Gangerolv = Rollo?

Norsk og islandsk historieskrivning er enige om at Gangerolv og Rollo var en og samme person

"Det eldste skriftlige belegget finnes i den latinske Historia Norvegiæ (ca. 1180), som ble forfattet i Norge. Snorre forteller i sine kongesagaer at Gange-Rolv erobret Normandie etter først å ha herjet i området Hebridene – Irskesjøen – Frankrike, og at mange nordmenn bosatte seg i Normandie sammen med ham."(SNL)

"På slutten av 1800-tallet oppstod det en livlig debatt om hvem Rollo var. Diskusjonen, som delvis fulgte nasjonale skillelinjer (med danske og norske historikere på hver sin side), fikk særlig aktualitet i tiden frem mot Normandies store tusenårsfeiring 1911. Et viktig punkt i debatten ved siden av Rollos identitet var hvordan man burde forstå begreper som “nordmenn” og “daner” i de middelalderlige kildene, og også hvor “dansk” eller “norsk” bosetningen i Normandie hadde vært.

Den danske historikeren Johannes Steenstrup startet debatten. Hans hovedargument var klare utsagn hos den franske historieskriveren Dudo av St. Quentin om at Rollo var dansk ...

Norske historikere – fremst blant dem Gustav Storm, Alexander Bugge og Ebbe Hertzberg – trakk derimot Dudos kildeverdi i tvil, og pekte på hvor fullstendig upålitelig hans fremstilling ellers er i det han skriver om Rollo og Danmark, med historiske og geografiske opplysninger som overhodet ikke stemmer. De la også vekt på at Rollo skulle ha hatt en datter, Gerloc (Geirlaug), hvis navn snarest tydet på en norsk forbindelse, og at det også på fransk grunn, i yngre skrifter enn Dudos, finnes en tradisjon om at Rollo var norsk.

Spørsmålet om hvem Rollo var, vil aldri kunne bli definitivt besvart. Men blant så vel norske som franske og britiske historikere er det nå vanlig å mene at bedømt ut fra kildene – og i valget mellom de to foreliggende mulighetene – er det tross alt mest som taler for en norsk opprinnelse (m.u.). (SNL)

DNA-tester

Nå er undersøkelser på gang for å avklare dette: Avansert genteknologi skal benyttes for å finne svaret.
Ifølge Aftenposten skal forskningsstiftelsen Explico – med støtte av næringslivstoppene Fred. Olsen og Christen Sveaas  åpne gravene til to av hans etterkommere - barnebarnet Richard I og oldebarnet Richard II - i høst (2010). (Levninger av Rollo selv kjenner en ikke til - men rester av de to etterkommerne er gravlagt i sarkofager i byen Fécamp).
Les mer om dette i Aftenposten (lørdag 21. aug. 2010).

 
     
     
     
     
     
 
 
     
  Clan Sinclair  
     
     
  Sinclairslekten kom opprinnelig fra Normandie. Navnet har sammenheng med stedsnavnet  Saint-Clair-sur-Epte. De kom først til England sammen med Vilhelm Erobreren i 1066.

Angell hevder at den første St. Clair (Sinclair) som kom til Skottland var dattersønn til Hertug Rikard av Normandie, han hadde Gangerolv som en av sine forfedre (og slik ættebånd til Nordvestlandet i Norge Angell s.22)

Richard of Saint-Clair and Brittel of Saint-Clair nevnes begge i "the Domesday Book".

 

Til høyre: Våpenskjoldet til jarlen av Katanes (the Earl of Caithness) - i dag: Malcolm Sinclair, 20th Earl of Caithness.


Bildet er lånt fra Wikipedia.

     
 
 
     
  Hvordan kom de til Skottland?  
     
  William of Saint-Clair fulgte Saint Margaret of Scotland, datter til Edward the Exile til Scotland i 1068, hvor hun giftet seg med Malcolm III of Scotland.

Som takk skal den skotske kongen ha gitt Sinclair "the barony of Roslin".

Chief Sir Henry Sinclair, 2nd Baron of Roslin (1060–1110) ledet et vellykket angrep på England i slaget ved Alnwick (1093).

Bildet til høyre viser Roslin (Rosslyn) Castle. Festningen ble bygget av Sinclairfamilien på 1300-tallet.


Bildet er lånt fra Wikipedia.

  En av de tidligst nevnte Sinclairene i Skottland var Chief Henry of Saint-Clair/Sinclair, 3rd Baron of Roslin som fikk et "charter" for Herdmanston-landområdene i Haddingtonshire i 1160.
 
(Wikipedia)
 
 
     
 
 
     
  Sinclairklanen på Orknøyene  
     
  Henry Sinclair (død ca. 1400) arvet jarledømmet Orknøyene 1379, og sverget lens-ed til den norske kongen Håkon 6.
(Om ham hevdes det at han rundt 1398 foretok reiser til Grønland og Nord-Amerika)

Henrys sønnesønn William Sinclair (ca. 1404–80), 3. jarl av Orknøyene, overdro 1471 jarledømmet til den skotske kronen, som 1468 hadde fått lensoverhøyheten over øyene.
Han var fra 1455 også "Earl of Caithness", en tittel som siden har fulgt hans etterkommere via flere linjer gjennom hans yngre sønn William Sinclair (død 1513).

(Jarlens eldste sønn, som også het William Sinclair (død 1487), ble nektet å arve jarledømmet, men fikk tittelen Lord Sinclair, en tittel som siden har fulgt hans etterkommere.)  (SNL)

 

 
 
 
     
  Sinclairklanens borger/festninger  
     
 
Castle Sinclair & Girnigoe

Castle Sinclair Girnigoe  er en borg som ligger ca 5 km nord for Wick, på østkysten av Caithness. Den ble bygget av William Sinclair, den andre Earl of Caithness, sannsynligvis en gang mellom 1476 and 1496, men før han døde i slaget ved Flodden in 1513.

Først på 1600-tallet ble navnet forandret fra Castle Girnigoe til Castle Sinclair - men begge navnene ble fortsatt brukt

I 1690 ble borgen beleiret og ødelagt.

The Clan Sinclair Trust har i de senere år startet en restaurering av borgen. Den er av både historisk og arkitektonisk betydning. Når dette er gjort vil den være en av de få borgene åpne for publikum som også er tilgjengelige for funksjonshemmede.

 


Castle Sinclair Girnigoe er en borg som ligger ca 5 km
nord for Wick, på østkysten av Caithness
Bildet er lånt fra Wikipedia.

     
     
 

Roslin Castle

Den første Roslin/Rosslynborgen ble bygget på 1300-tallet for Henry Sinclair, Earl of Orkney

I 1447? 1452? ble borgen delvis ødelagt i en brann - og ca 1650 ble borgen beskutt med kanoner av Cromwells styrker i Skottland.

Deler av borgen har fungert som bolig også i senere tid - og dagens eier the Earl of Rosslyn, også en etterkommer av Sinclairfamilien, leier ut borgen som feriebolig.


 Roslin (Rosslyn) Castle.
Bildet er lånt fra Wikipedia.

     
     
 
Castle of Mey

George, den 4. Jarlen av Caithness, fikk bygget "The Castle of Mey"  for sin andre sønn, William Sinclair.

Det var i Sinclairfamiliens eie fram til 1889. I 1952 kjøpte Queen Elizabeth, dronningmoren, eiendommen - og fra 1996 ble den gitt til "Queen Elizabeth Castle of Mey Trust".

Den er nå åpen for publikum en stor del av året - bortsett fra en ti-dagers periode i overgangen juli/august da Charles og Camilla vanligvis oppholder seg der.


The Castle of Mey was built between 1566 and 1572, possibly on the site of an earlier fortification, by George Sinclair, 4th Earl of Caithness. Bildet er lånt fra Wikipedia.

 
 
     
  Rosslyn Chapel  
  (kommer senere)  
     
 
 
     
  Sinclairklanen - 1500-tallet  
  (kommer senere)  
     
 
 
     
  Sinclairklanen - 1600-tallet  
  (kommer senere)  
     
 
 
     
  George Sinclair - Skottetoget  
  (kommer senere)  
     
 
 
     
  Sinclairklanen - 1700-tallet  
  (kommer senere)  
     
 
 
     
  Sinclairklanen - tartaner  
  (kommer senere)  
     
 
 
     
  Sinclairklanmedlemmer i Norge opp gjennom historien  
  (kommer senere)  
     
 
 
     
  Dagens Chief: Malcolm Sinclair, 20th Earl of Caithness
     
  Today's clan chief is a British Conservative politician and member of the House of Lords as one of the remaining hereditary peers. The Earl was educated at Marlborough College and Royal Agricultural College, Cirencester.
 

Lord Caithness served as a House of Lords government whip under Margaret Thatcher from 1984 to 1985. He then moved to the Department of Transport as a Parliamentary Under Secretary of State, serving until 1986 when he became a Minister of State at the Home Office. In 1988 he was once again moved, this time to be Minister of State at the Department of Environment.
In 1989, he became Paymaster-General.


The Earl of Caithness, Malcolm Sinclair
Takk til Ian Sinclair KGCTpl. {Hon. Archivist and
Historian to the Clan Sinclair Study Centre} for lån av bildet.

 


In 1990, Lord Caithness was again moved to the Foreign Office as a Minister of State, and then in 1992 back to the Department of Transport.

 

 
 

(Mer kommer senere)

 

 
     
 
 
     
  Castle Sinclair Girnigoe  
  Rosslyn Chapel  
  The Halkirk Highland Games  
  Clan Sinclair in the USA  
 
 
  Clan Ramsay  
  (kommer senere)  
     
     
 
 

Bakgrunn - Slaget - Myter? - Betydning - Gjenstander - Litteratur - Skottland - Program2012